رازهای معامله گری : مدت زمان معامله با سود کسب شده ارتباطی ندارد!!

2020-09-exposing-secrets_tcm7-277839
هوش مالی

رازهای معامله گری : مدت زمان معامله با سود کسب شده ارتباطی ندارد!!

 

بسیاری از ﻣﺎ این عقیده را داریم که برای کسب مقدار معینی پول به مقدار زمان  ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺎز داریم !!

 

اﯾﻦ اﯾﺪه ﻫﺎ ﺑﺮای معامله گری در ﺑﺎزارﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد. ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰاران دﻻر را در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد. اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﭘﻮل درآوردن اعتفاد دارند.

اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﭘﻮل)، نیاز به به ﺗﻼش زﯾﺎدی دارد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر معامله گری را ﺷﺮوع ﮐﺮدم، ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻧمی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ میﺗﻮاﻧﻢ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ، اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰاران دﻻری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ. ﻣﺮدم در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺰاران دﻻر درآﻣﺪ ﻧﺪارﻧﺪ. ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ تا به این درآمدها برسند.ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم، اﻣﮑﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﯾﺎ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل ﺑﻪ سرعتی است که هرگز تجربه آن را نداشته اند. اﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ، اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ.

 

 

ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ شرایطی درﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯽ دارﻧﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﻤﺎن، ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ، دارﯾﻢ.؟ آﻧﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ، ﮐﻪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻨﻘﺪر ﺳﺮﯾﻊ پول داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. اﯾﻦ نگرش ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دو ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

اوﻟﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ، ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺣﺴﺎس ﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ اﯾﻦ را ندارید ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎورﯾﺪ، آﻧﮕﺎه وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آن ﭘﻮل ﺑﺎدآورده ﺳﺮﯾﻊ رﺳﯿﺪﯾﻢ،

ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
“ﻫﯽ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻮل در ﺑﯿﺎوری! ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺲ دادن آن ﭘﻮل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ”!

 

و ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد. ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﭼﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺑﺎور ﺧﺎﺻﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور را واﻗﻌﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﻮد زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ، راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺲ دادن آن ﭘﻮل ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا در درون ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ، اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق درون، در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ، اﺻﻼً درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺲ دادن ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در مقاله  بعدی ما در ﻣﻮرد ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای راﺣﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﺑﺰرگ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺰاوار آن درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﺲ دادن ﭘﻮل ﮐﻨﺪ

 

. دوﻣﯿﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ می ﺷﻮد اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 

اﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ:

ﯾﮏ ﻧﻔﺮ وارد ﯾﮏ معامله گری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ راه صحیح ﺧﻮد را ﻣﯽ رود. این افراد ﻫﺰاران دﻻری را ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورند. اﯾﻦ ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ می آﯾﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺣﺴﺎس میﮐﻨﻨﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از این ﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار هنوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. اما غافل از اینکه آنها راه را سریع پیموده اند.

 

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎزار در ﻋﺮض 2دﻗﯿﻘﻪ 1000دﻻر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮد داد، ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺑﺎزار در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺪارد. ﻫﯿﭽﯽ!!!

ﺧﻮب، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن راﺣﺘﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮد را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از معامله گری ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ. اﻟﺒﺘﻪ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ سیو سود کنید ﺗﺎ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ذﻫﻨﯽ از ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 

اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ می ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ طلا را سل گرفته اید. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن، ﯾﮏ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮوش ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻓﺮوش 2000ﻗﺮارداد در ﺑﺎزار وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﻔﺎرش ﺧﺎص ﺑﺎزار را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺳﻔﺎرش، در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ روی ﺳﻮد 2500دﻻری ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﯿﺪ. ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎده ﺳﻘﻮط ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻟﺰوﻣﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ. در واﻗﻊ، دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ، ﺑﺪون ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد.

 

ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای وﻗﻮع آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. زﯾﺮا آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﺘﺎد. ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎزار ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ(در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ)، ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ (ﻣﺜﻞ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎدآورده ﺳﺮﯾﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ در وﻫﻠﻪ اول ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﺪ) .

ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﺬارﯾﺪ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ از دﺳﺘﺘﺎن ﺑﺮود. ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق، اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎ اداﻣﻪ دﻫﺪ، اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد )ﻣﺜﻼً دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﻗﻒ ﺷﻤﺎ، ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، در ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺮارداد و ﻏﯿﺮه، ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از سود کسب شده ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.

 

درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزار ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ. ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ بازار ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ. ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ آﻣﺎده ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه