مهارت های معامله گری _آرزو، اﻣﯿﺪ و دﻋﺎ

مهارت های معامله گری
هوش مالی

مهارت های معامله گری _آرزو، اﻣﯿﺪ و دﻋﺎ

مهارت های معامله گری_​آرزو، اﻣﯿﺪ و دﻋﺎ

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎﻧﺪه اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﻤﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو ﮐﺮدن، اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ و دﻋﺎ ﮐﺮدن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ. این موارد ﻣﺎ را ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﮐﻞ آرزو و اﻣﯿﺪ و دﻋﺎ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ و آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ رخ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ.اﻣﺎ در معامله گری ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ، اﻣﯿﺪوارﯾﻢ و دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ می ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻣﺎ را در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪه و ﺑﺎزﻧﺪه ﻓﻌﺎل ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﻢ. وﻗﺘﯽ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﺪ و دﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﯾﺎ در ﻣﺴﯿﺮﺧﺎﺻﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

چارت نگار

اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در درون ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﻣﯿﺪواری، آرزو و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ خواسته ی ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎری اوﻗﺎت ﻣﺎ را ﻓﻠﺞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻣﺎ را از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ دارد. اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ.

و ﺑﺎرﻫﺎ آرزو، اﻣﯿﺪ و دﻋﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻗﻔﻞ ﺷﻮﯾﻢ. ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎً در ﻣﻮرد ﺑﺎزار درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻘﺪر در ﯾﮏ ﻋﻘﯿﺪه ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ آرزو ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎزار ﻓﻘﻂ در ﻫﺮ ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺷﻮد. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، آرزو و اﻣﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

trading skills

ﻋﺎدت ﺑﻪ آرزو ﮐﺮدن، اﻣﯿﺪواری و دﻋﺎ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﺟﺪﯾﺪ)، اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درآن راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ دﺷﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﻮد (آن ﺻﺪای ﮐﻮﭼﮏ درﺳﺮﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ) ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آرزو ﮐﺮدن، اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ و دﻋﺎ ﮐﺮدن اﺳﺖ. در معامله گر ﻣﻨﻀﺒﻂ، ﻣﺎرک داﮔﻼس آن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ:

ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻬﻮدی واﻗﻌﯽ -ﺳﻄﺢ ﻋﻤﯿق ﺗﺮی از داﻧﺶ و ﺧﺮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه مناسب ترین ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺖ -ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آرزو و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ.

 

driver for forex

برخی موارد ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻬﻮدی واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ،راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰه ﺷﻬﻮدی واﻗﻌﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد آرزو و اﻣﯿﺪواری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ را از ﻣﺤﯿﻂ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  داشته باشیم.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آرزو ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎزﮔﺮدد، ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮر ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را در ﻣﺤﯿﻂ ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد از روﯾﺎروﯾﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آرزو و اﻣﯿﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آرزو ﮐﻨﯿﺪ و اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎزﮔﺮدد، ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺿﺮر ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 

ضمن تشکر از همراهی شما مقاله  ” به ضرر کردن عشق بورزید ” رو حتما مطالعه نمایید.

 

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه