ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎزار فارکس

Greed-in-trading-IQ-Option
فارکس

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎزار فارکس

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺎزار فارکس

ﺑﺎزارفارکس ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ. ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﻮد و ﻣﮑﺚ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ اﯾﺴﺘﺪ. ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﯾﺮا ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ. (اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 24ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ).

ﺳﻪ اﯾﺪه ﺳﺎده ورود، ﺧﺮوج و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﮑﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا واﻗﻌﺎً ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺎن دﻫﯿﺪ.

در ﯾﮏ معامله ﺳﻮدآور، ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ. ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ  آﻧﻬﺎ را احاطه نماید. اﯾﻦ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ اﯾﻦ می ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ می ﮐﻨﻨﺪ هیچ وﻗﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪر در معامله ﺳﻮد ﮐﺮد اید.

اﮔﺮ 500دﻻر ﺳﻮد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﺧﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ 1000دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورده اﻧﺪ. اﮔﺮ آﻧﻬﺎ 5000دﻻر درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، 6000 دﻻر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﻗﻌﺎً ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺮﮔﺰ راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ در ﯾﮏ معامله کسب نمایند، ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

forex trading

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺪه، ﯾﮏ ﻓﺮد ﺣﺮﯾﺺ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ معامله زﯾﺎﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺎزار و ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪه، ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.  اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ. ﺑﺪون ﺷﮏ، اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﻗﻌﺎً ﺣﺮﯾﺺ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ معامله ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮد.

ﺳﻮال “ﭼﻘﺪر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؟” ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار ﯾﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﭼﺮا ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارم؟
 • آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﻮل را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻢ؟
 • ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد در معامله اﻃﻤﯿﻨﺎن دارم؟
 • ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا ﻧﻈﺮات و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺷﻤﺎ از ﺑﺎزار را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎزار ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ زﯾﺮا ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزار ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، آﯾﺎ ﻓﻘﻂ 4200دﻻر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ آﯾﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻪ!

 

فارکس

اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ورود ﯾﺎ ﻋﺪم ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ. اﻫﻤﯿﺘﯽ نمی دﻫﺪ ﯾﺎ نمی ﺧﻮاﻫﺪ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﻮل درآورﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﻣﻮﻓﻖ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻮل ﻣﺘﮑﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ، در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، اﮔﺮ در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ وام ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن را در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﭙﺮدازﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻗﻀﺎوت ﺷﻤﺎ را ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار را ﻧﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ وﺿﻮح دﻟﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺑﺎزار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯽ را دارد و ﻓﮑﺮ میﮐﻨﯿﺪ می ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ واﻗﻌﺎً ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ورود و ﺧﺮوج از ﺑﺎزار اﺳﺖ. ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ! ﻟﻄﻔﺎً اﯾﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

ﺑﺎزی ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن می یابد که به آن پایان دهید. اﯾﻦ آزادی بالایی ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در این بازار ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

بازار فارکس

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺳﯿﮕﻨﺎل ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ، ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎران در ﺑﯿﺮون ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ درﺳﺖ اﺳﺖ، ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺶ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وارد ﺷﻮﯾﺪ زﯾﺮا ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ معامله ﭘﻮل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﯿﺎی دﯾﺰﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺷﻤﺎ را از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ دارد.

“ﺑﺎزی” ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺰار ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﭘﻮل از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ، ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﺧﺮوج ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎز ﻫﻢ، اﯾﻦ آزادی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻً نمی توانیم این ﻧﻮع آزادی را در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ​.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ )ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮای ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﭘﻮل ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ(، ﻗﻀﺎوت ﺷﻤﺎ ﻣﺒﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و دﯾﺪن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺮای ﺳﻮد ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮرات ﺗﻮﻗﻒ- استاپ لاس

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران مخفی خواهند شد. برای تنظیم مجدد سفارش ، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد خرید
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
 • نویسنده
 • قسمت
 • زبان
Click outside to hide the comparison bar
مقایسه